Súhlas so spracúvaním osobných údajov .

 

 Podpísaný/á

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… (Meno, priezvisko, adresa žiadateľa) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov svojich neplnoletých detí prevádzkovateľovi:

AMAZING TRAVEL s.r.o. , Dúhová 966/8, 900 26 Slovenský Grob

v rozsahu: – telefónne číslo, – adresa elektronickej pošty (e-mail), – korešpondenčná adresa , adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť , na účely komunikácie s prevádzkovateľom počas vybavovania žiadosti o ponuku, rezerváciu a spracovanie všetkých cestovných a poistných dokumentov a taktiež  s poskytovateľmi objednaných služieb , t. j. letecké spoločnosti, prevádzkovatelia rezervačných systémov , touroperátori, poisťovne, ostatní obchodní partneri, ako na Slovensku tak aj v zahraničí, s ktorými je spojená ponuka , rezervácia alebo objednávka pre žiadateľa.

Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu nevyhnutnú na vybavenie a spracovanie ponuky, žiadosti alebo objednávky. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 

Dátum: …………………………………… Podpis: ……………………………………………………